Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej

Cel studiów:

przygotowanie do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej, a w szczególności: pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowej opieki nad osobą niepełnosprawną oraz kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kwalifikacje:

asystent osoby niepełnosprawnej oraz osoby starszej doradza w zakresie sposobu realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych, a także kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, zawodowych, edukacyjnych, architektoniczno-budowlanych, komunikacyjnych, organizacyjnych itp.) jest jednym z podstawowych obszarów działania asystenta na rzecz podopiecznego.

Podstawa prawna:

zawód Asystent Osoby Niepełnosprawnej został wprowadzony do klasyfikacji zawodów pod numerem 346 [02]. Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2001 r. nr 34, poz. 405), które wprowadziło zawód asystent osoby niepełnosprawnej do grupy nowych zawodów w pomocy społecznej. Stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej stworzone zostało Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. przyznaje prawo wykonywania tych usług asystentom ON (z pewnymi ograniczeniami).

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • Umiejętności wspomagające działalność asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Psychopedagogiczne ujęcie niepełnosprawności
 • Diagnostyka psychospołeczna
 • Podstawy prawa w działalności asystenta osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Propedeutyka medycyny spersonalizowanej wobec osób niepełnosprawnych
 • Psychoterapia i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
 • Podstawy andragogiki i geragogiki
 • Podstawy gerontologii społecznej
 • Psychologia starzenia się i przemijania
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-rehabilitacyjno-pielęgnacyjnej
 • Pierwsza pomoc
 • Praktyka

Liczba semestrów – 2

Liczba godzin – 330