Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Szkolenie uwzględnia wszystkie aspekty Dz.U. nr 216 poz. 1824 – rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Cel szkolenia

Szkolenie realizowane w formie instruktażu stanowiskowego lub/oraz szkolenia okresowego pracowników skierowane jest dla osób, które w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, oraz pracodawców i osób kierujących ww. pracownikami.

Uczestnik szkolenia:

 • pozna potencjalne zagrożenia zdrowia wynikającego z narażeniem na działanie pyłu azbestu,
 • będzie znał wartości dopuszczalnych i faktycznych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeby monitorowania zanieczyszczeń powietrza,
 • pozna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • pozna zasady organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób w tym stosowania:
  • środków ostrożności związanych ze stosowaniem odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
  • specjalnych środków ostrożności minimalizujących narażenie na działanie pyłu azbestu
  • zachowania przy wykonywaniu pracy wymagań higienicznych, w tym powstrzymania się od palenia tytoniu w miejscu pracy.
 • pozna zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami szkolenia są pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest oraz pracodawcy i osoby kierujące takimi pracownikami m.in. : właścicieli lub zarządców nieruchomości, służb utrzymania i prowadzących kontrole okresowe obiektów budowlanych, nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego, pracowników Wojewódzkiego/Powiatowego nadzoru budowlanego, Wydziałów Ochrony Środowiska Wojewódzkich/Powiatowych/Gminnych, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru, rzeczoznawcy budowlanego) przedsiębiorców budowlanych, zarządców składowisk odpadów niebezpiecznych.

Forma i czas trwania szkolenia

Proponujemy szkolenie zamknięte realizowane w odpowiedzi na zlecenie lub formę otwartą: zapisy osób zainteresowanych prowadzone są aż do uzbierania 10 osobowej grupy szkoleniowej pozwalającej ustalić termin i rozpocząć szkolenie.

Efektywna część szkolenia to jednodniowe – 5,5 godzinne seminarium.

Pakiet Szkoleniowy

Dla słuchaczy przewidzieliśmy:

 • udział w szkoleniu
 • materiały pomocnicze (notatniki, długopisy)
 • materiały merytoryczne (podręczniki/skrypty)
 • serwis kanapkowy
 • serwis kawowy
 • zaświadczenia i certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu
 • ubezpieczenie
 • catering(na życzenie)
 • dojazd busem/autobusem (na życzenie)

Słuchacze otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem zatwierdzonym dla szkoleń z zakresu BHP i sygnowane przez ZDZ Poznań i jeśli zajdzie taka potrzeba opatrzone wizualizacją zgodną z warunkami promocji szkoleń EFS.

Cena szkolenia

Proponowany podstawowy koszt szkolenia: 300zł/os.