praca

Praca dla opiekuna w klubie dziecięcym

W związku  z rozpoczęciem realizacji projektu „Akademia Malucha – wzrost aktywności zawodowej rodziców dzieci do 3 roku życia, dzięki utworzeniu 25 nowych miejsc w klubie malucha w Koninie”. Nr: RPWP.06.04.01-30-056/19 poszukujemy osób na stanowiska:

– Opiekuna z uprawnieniami pielęgniarki/położnej

– Opiekuna w klubie dziecięcym

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: akademia.malucha@zdz.com.pl

Kurs na wychowawców i kierownika wypoczynku

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Kształcenia we Wrześni

organizuje kurs na wychowawców i kierownika wypoczynku.

Termin szkolenia:

19.06. – 13:00 – 19:00

20.06. – 9:00 – 13:30

 

Miejsce szkolenia: WOSR „Lipówka” ul. Świętokrzyska 14/16 we Wrześni

Cena szkolenia 250 zł/os.

 

Informacje i zapisy:

Karolina Szymańska

Tel. (fax) 61 436 11 83

kom. 607 212 37

Obsługa kas fiskalnych- kurs 29.06.2020 g. 10.00

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

Uprzejmie informuje, że w dniu 29 V 2020 (poniedziałek) godz. 10.00 odbędzie się szkolenie Obsługa kas fiskalnych

 

Cena szkolenia 150 zł

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 150 zł

Komunikat w sprawie wznowienia kursów

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej od 4 maja br. wróciła możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane. Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o rozpoczęciu/wznowieniu zajęć. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.:632420896 , e-mail: kursy@zdz.konin.pl

Zapraszamy na kursy.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19.

BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie

uprzejmie informuje, że w dniach 27-28 lutego 2020 godz. 8.00 sala 27

odbędzie się szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

 

Cena szkolenia 160 zł/os.

 

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:

 

– potwierdzenie telefoniczne lub e-mail uczestnictwa w szkoleniu

e-mail kursy@zdz.konin.pl                    (tel. 63 242 08 96 w. 323)

– dokonanie opłat za szkolenie w wysokości 160 zł w kasie ZDZ
lub  na nasze konto

 

Santander Bank Polska S.A. O/Konin

94 1090 1199 0000 0000 1900 2845

Z komputerem w przyszłość W TLE NIEBIESKI

Kurs komputerowy – bezpłatnie

 
Z-komputerem-w-przyszłość-projekt-komputerowe

 


Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ


BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Bezpłatny kurs komputerowy dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się lub doskonalić umiejętności obsługi komputera, internetu i programów użytkowych na darmowe szkolenia, które odbędą się w siedzibie ZDZ przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 w Starym Koninie.


 

Z komputerem w przyszłość – OPIS PROJEKTU

Szkolenia komputerowe „Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”  NR: RPWP.08.02.00-30-0317/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa *: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Okres realizacji
2019-12-01 – 2021-08-31

loga RPO i RP

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 24 do 65 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania obsługi komputera istnieje możliwość zorganizowania kilku grup o różnej tematyce szkoleń. Począwszy od podstawowej obsługi komputera, poprzez zasady korzystania z internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci, aż do programów użytkowych, w tym pakietu Office (Word Excel, Power Point, Outlook) lub programów graficznych (Corel, Photoshop, AutoCad)

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: tel. 632420896 lub 667977819

oraz przez formularz znajdujący się poniżej:

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego dotyczącego środków ochrony roślin

Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Kształcenia w Koninie

 

organizuje „szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin

w dniach 10 – 12 marca  2020  od godz. 14.00

Koszt szkolenia 400 zł/ 1 osoba

 

szkolenie uzupełniające dotyczące środków ochrony roślin

w dniu 12 marca 2020  od godz. 14.00

Koszt szkolenia 200 zł

 

Zapisy ZDZ CK Konin ul. Z. Urbanowskiej 9 tel. (63) 242 08 96 w. 323

Rozpoczęcie szkoleń elektroenergetycznych

ZDZ CK w Koninie zaprasza w dniu 28.02.2020  (piątek) godz. 8.00 na szkolenie i egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji lub dozoru:

 

  • Grupa 1 – urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną

 

Cena szkolenia 150 zł + 1 egz. / 260 zł.

 

  • Grupa 2 – (dla palaczy)urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 

Cena szkolenia 150 zł + 1 egz. / 260 zł.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i egzaminie e- mailem lub telefonicznie 63 242 08 96 w. 323.

Rozpoczęcie kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I”

 

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I (magister lub specjalizacja)
Warunki uczestnictwa: Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 45 godzin, zajęcia praktyczne – 20 godzin,
Zajęcia praktyczne (staże): Dla Pielęgniarki – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego,

Dla Położnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

Uprawnienia po ukończonym kursie:  Po ukończeniu części I pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.  Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,     w tym wystawianie na nie recept.

2.  Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3.  Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4.  Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5.  Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6.  Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: styczeń / luty 2020 r.