kurs na f-gazy

Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy)

Baner na www F-GAZY

Kurs „F-gazy” w Koninie

Cena kursu: 1900 zł w zależności od ilości osób

Ilość godzin: 16

Planowany termin rozpoczęcia: przyjmujemy zapisy KWIECIEŃ 2022

Koszt egzaminu UDT (wliczony w cenę szkolenia)  – 400 zł netto

CEL KURSU

Kurs Instalator/Serwisant układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – stacjonarnych (F-gazy) przygotowuje do samodzielnego instalowania, serwisowania stacjonarnych układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane.
Usługa ma za zadanie teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do  egzaminu w ramach Kategorii I rozporządzenia Komisji (WE) nr 303/2008 oraz zgodnie z par. 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17.12.29015r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, wiedzy teoretycznej… ,  przed komisją egzaminacyjną jednostki oceniającej i uzyskania dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określającego zakres złożonego egzaminu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA

 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku montera/serwisanta urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent:

 • Czyta dokumentację techniczną zawierającą: normy, podstawy termodynamiki, budowy urządzeń oraz instalacji np. chłodniczych, klimatyzacyjnych
 • Wykonuje kontrolę przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie w trakcie funkcjonowania
 • Wykonuje próby ciśnieniowe w celu sprawdzenia wytrzymałości i szczelności układu
 • Przeprowadza odpowietrzenie i odessanie układ w celu usunięcia wilgoci|
 • Przeprowadza kontrole szczelności systemów z zastosowaniem odpowiednich przyrządów metodą pośrednią i bezpośrednią
 • Montuje, uruchamia, serwisuje i konserwuje: sprężarki (tłokowej, śrubowej i spiralnej , jedno- i dwustopniowej), skraplacze chłodzone powietrzem i wodą, parowniki schładzające powietrze lub wodę, termostatyczne zawory rozprężane (TEV) i inne części składowe układu,
 • Buduje szczelny ciąg przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 • Sporządza dokumentację techniczną
 • Przestrzega zasad ochrony środowiska i jest świadomy zagrożenia wynikającego z przedostania się gazów fluorowanych  do atmosfery

TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Podstawy termodynamiki
 2. Substancje kontrolowane, fluorowane gazy cieplarniane i ich wpływ na środowisko, odpowiednie regulacje prawne.
 3. Substancje alternatywne.
 4. Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania.
 5. Kontrole szczelności i ogólne środki zapobiegające wyciekom substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska.
 6. Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego. Oznakowanie stosowane w odniesieniu do substancji kontrolowanych.
 7. Instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 8. Instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 9. Instalacja, uruchomienie i konserwacja parowników chłodzonych powietrzem lub wodą.
 10. Instalacja, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 11. Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej.
 12. Informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
 13. Sprawozdawczość.

EGZAMIN/UPRAWNIENIA

Absolwent otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest podstawą do przystąpienia do Egzaminu przed Komisją Oceniającą powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje Dokument potwierdzający, w celu wydania certyfikatu dla personelu, złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz określający zakres złożonego egzaminu.

Po złożeniu wniosku i „Dokumentu potwierdzającego…” do Urzędu Dozoru Technicznego, absolwent otrzymuje „Certyfikat dla personelu” uprawniający do instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji urządzeń klimatyzacji, chłodniczych lub pomp ciepła, zawierających gazy cieplarniane.

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs uzupełniający

Ochrona roślin
Środki ochrony roślin

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe dotyczące środków ochrony roślin

Jaka jest tematyka szkolenia?

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 1 dzień

Jaki jest koszt szkolenia?

Koszt kursu wynosi 250 zł

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – kurs podstawowy

Ochrona roślin

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

Kurs przeznaczony dla osób uczestniczących po raz pierwszy w szkoleniu dotyczącym środków ochrony roślin

Jakie zagadnienia poruszane są na kursie?

Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
Integrowana ochrona roślin
Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 3 dni

Jaki jest koszt szkolenia?

Koszt kursu wynosi 500

 

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew

Operator pił mechanicznych
Operator pił mechanicznych

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew to osoba obsługująca urządzenie budowlane służące do przecinania i cięcia drzew i drewna. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów jako cieśla bądź dekarz lub w firmach pozyskujących i przetwarzających drewno.

Praca na stanowisku operatora pił mechanicznych do ścinki drzew nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko. Każdy dekarz czy cieśla powinien posiadać takie uprawnienia.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 1-1,5 tyg.

Cena: ok. 700 zł

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Szkolenie kandydatów na DIAGNOSTÓW wykonujących badania techniczne pojazdów samochodowych

Diagnosta samochodowy

KURS „DIAGNOSTA SAMOCHODOWY”

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu zewnętrznego oraz pracy na stanowisku diagnosty pojazdów samochodowych (metody kontroli, przyrządy, dokumentacja).

Warunkiem przyjęcia na kurs jest posiadanie wykształcenia:

 1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów lub
 2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, lub
 3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, lub
 4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
 5. Ukończone 18 lat

Aby uzyskać stosowne uprawnienie diagnostyczne należy ukończyć szkolenie oraz zdać egzamin przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć teoretycznych i 37 godzin zajęć praktycznych.

Czas trwania: 117 godzin ok. 1,5 miesiąca

Cena: 2200 zł

NR KONTA DO WPŁATY ZA KURS:

Zakład Doskonalenia Zawodowego CK w Koninie
ul. Zofii Urbanowskiej 9, 62-500 Konin
94109011990000000019002845
 

OPŁATA ZA EGZAMIN – 270 zł NA KONTO:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
27113010170020123758200001

 

Zapisy i informacje:  w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku,  tel. 632420896, lub zapisy całą dobę sms-em , e-mail: szkoly@zdz.konin.pl

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparko-ładowarki, ładowarki i koparki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy maszyn budowlanych. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg, gdzie zagęszczarka służy do zagęszczania i wyrównywania terenu. 

Praca na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 1-1,5 tyg.

Cena: ok. 700 zł

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Operator koparki

Kurs na Operatora Koparki
Kurs na Operatora Koparki

Operator koparki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparko-ładowarki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparka służy do wykonywania czynności załadunkowych. 

Praca na stanowisku operatora koparki nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 

Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień ilość godzin 134 przy grupie 10 osobowej (52 godziny teorii + 82 godziny praktyk)

w przypadku grupy o  mniejszej ilości osób program przewiduje możliwość  szkolenia indywidualnego wówczas ilość godzin praktyk przypadająca na 1 osobę wynosi 14.5 godziny

Cena: ok. 1600 -1800 zł

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Bukieciarstwo (florystyka)

bukieciarstwo, florystyka
Kurs bukieciarstwa, florystyki

Bukieciarstwo, bardziej fachowo nazywane florystyką, to dziedzina obecnie bardzo modna. Rozwija zmysł estetyczny, smak kolorystyczny, wyczucie proporcji oraz zręczność.

Kurs skierowany do wszystkich tych, którzy chcą swoją przyszłość zawodową związać z florystyką lub po prostu kochają kwiaty i czują ich magię…
Umiejętności nabyte podczas szkolenia pozwolą prowadzić kwiaciarnię, pracować jako florysta, tudzież tworzyć wszelkiego rodzaju kompozycje, dekoracje, czy też stroiki na własne potrzeby.

Szczególny nacisk podczas szkolenia nakładany jest na aspekty praktyczne. Podczas zajęć tworzone są niepowtarzalne bukiety (na różne okazje: śluby, pogrzeby, święta) i okolicznościowe ozdoby. Każdy uczestnik pracuje, korzystając ze świeżych i sztucznych kwiatów, dodatków i elementów pasmanteryjnych. Kurs dostarcza praktycznej wiedzy na temat gatunków roślin ozdobnych, sposobu ich przechowywania, specyfiki ich uprawy.

Na szkoleniu omawiane są zawsze najnowsze trendy panujące obecnie w bukieciarstwie

Zagadnienia poruszane na kursie bukieciarstwa to m.in.:

 • zasady kompozycji,
 • techniki utrwalania roślin,
 • tworzenia wiązanek i dekoracji okolicznościowych,
 • tworzenie dekoracji świątecznych,
 • tworzenie dekoracji ślubnych i komunijnych,
 • tworzenia dekoracji pogrzebowych.

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości słuchaczy, w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

Chcesz ze swojego zamiłowania do kwiatów uczynić sposób na życie?

Zapraszamy na szkolenie

Kurs na operatora koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki

Kurs na operatora koparko-ładowarki

Kurs „Operator koparko-ładowarki”

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych. 

Praca na stanowisku operatora koparko-ładowarki nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 

Operator koparkoładowarki w zakresie III klasy uprawnień ilość godzin 134 przy grupie 10 osobowej (52 godziny teorii + 82 godziny praktyk)

w przypadku grupy o  mniejszej ilości osób program przewiduje możliwość  szkolenia indywidualnego wówczas ilość godzin praktyk przypadająca na 1 osobę wynosi 14.5 godziny

Cena: 1800 zł

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

Baner na www pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Baner na www pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

Cele ogólne:

 • Uświadomienie, że udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia jest podstawowym obowiązkiem moralnym i prawnym każdego człowieka Zobacz więcej