Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Z komputerem w przyszłość W TLE NIEBIESKI

Kurs komputerowy – bezpłatnie

 
Z-komputerem-w-przyszłość-projekt-komputerowe

 


Z KOMPUTEREM W PRZYSZŁOŚĆ


BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Bezpłatny kurs komputerowy dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się lub doskonalić umiejętności obsługi komputera, internetu i programów użytkowych na darmowe szkolenia, które odbędą się w siedzibie ZDZ przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 w Starym Koninie.


 

Z komputerem w przyszłość – OPIS PROJEKTU

Szkolenia komputerowe „Z komputerem w przyszłość – kompetencje cyfrowe dla mieszkańców Wielkopolski”  NR: RPWP.08.02.00-30-0317/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa *: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne,
ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Partner
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Okres realizacji
2019-12-01 – 2021-08-31

loga RPO i RP

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 24 do 65 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania obsługi komputera istnieje możliwość zorganizowania kilku grup o różnej tematyce szkoleń. Począwszy od podstawowej obsługi komputera, poprzez zasady korzystania z internetu z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieci, aż do programów użytkowych, w tym pakietu Office (Word Excel, Power Point, Outlook) lub programów graficznych (Corel, Photoshop, AutoCad)

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: tel. 632420896 lub 667977819

oraz przez formularz znajdujący się poniżej:

Jak napisać pracę dyplomową w edytorze tekstu Word

praca-licencjacka

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Kurs przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy stają przed wyzwaniem napisania pracy licencjackiej lub dyplomowej, czyli studentów uczelni wyższych.

Nie ma znaczenia czy studiujesz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie czy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, bądź na Politechnice – napisania pracy dyplomowej nie unikniesz.

Czy potrzebuję kursu z obsługi „Worda”?

Jeśli wiesz co to jest interlinia, akapit, styl, szablon, potrafisz modyfikować style i tworzyć własne, wiesz jak stosować podziały stron i sekcji, potrafisz stosować listy wielopoziomowe, korzystać z planu dokumentu, numerować strony, stosować przypisy i bibliografię, tworzyć automatyczne spisy treści i obsługiwać mechanizm recenzji to nie musisz korzystać z oferty kursu – prawdopodobnie poradzisz sobie w napisaniu pracy, w przeciwnym razie zapraszamy na kurs obsługi Worda.

Zobaczysz jak, po zastosowaniu zaledwie kilku nowo zdobytych umiejętności, ułatwisz sobie pracę. W pełni zapanujesz nad dokumentem, tabelami, wykresami, numerowaniem, spisami ilustracji, tabel i treści. A wszystko to zautomatyzujesz tak, aby po dopisaniu nowych treści nic się nie „rozjeżdżało” i nie „uciekało”.

Dlaczego mam wziąć udział w kursie pisania pracy dyplomowej?

Istnieje wiele powodów, ale najważniejsza jest satysfakcja z własnoręcznie napisanej pracy dyplomowej. W internecie można znaleźć mnóstwo ogłoszeń w stylu „pomoc w pisaniu prac licencjackich i dyplomowych”, jedne oferty odnoszą się do edycji, bądź wręcz przepisania, a inne do nieetycznego napisania pracy. Z umiejętnościami zdobytymi na kursie możesz zająć się w głównej mierze sprawami merytorycznymi dotyczącymi pracy dyplomowej czy licencjackiej, a napisanie będzie już tylko formalnością.

Umiejętności zdobyte na kursie przydadzą się na pewno w przyszłości.

Gdzie znaleźć wytyczne uczelni w sprawie pisania prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich?

Każda uczelnia powinna posiadać takie wytyczne i poinformować studentów jak powinna być sformatowana praca. Informacji można szukać w dziekanacie, u promotora, na stronach internetowych uczelni, w zarządzeniach rektora. Bardzo szczegółowe standardy przygotowania pracy licencjackiej prezentuje np. Wydział Społeczno-Ekonomiczny PWSZ w Koninie.

Ile trwa szkolenie?

Kurs „Jak napisać pracę dyplomową w edytorze tekstu Word” trwa 20 godzin, co daje pięć lub cztery spotkania. Szkolenie może odbywać się w trybie weekendowym lub popołudniowym.

Jaka jest cena szkolenia?

Szkolenie kosztuje 500 zł przy minimalnej liczbie 10 osób.

 

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z pracownikiem (zatrudnienia).

Jaki jest cel szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?

Cel szkolenia to aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ile trwa szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych – jeden dzień szkoleniowy.

Co zawiera program szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?

Wybrane zagadnienia prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków i uprawnień pracowników administracyjno-biurowych

 • Regulacje prawne, w szczególności dotyczących pracy administracyjno-biurowej
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za sprawy bhp
 • Obowiązki i odpowiedzialność osoby kierującej pracownikami za sprawy bhp
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 • Ochrona pracy kobiet, w szczególności podczas pracy na stanowisku komputerowym
 • Ochrona pracy młodocianych, w szczególności podczas pracy biurowej
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, w szczególności badania okresowe i inne

Zagrożenia wypadkowe związane ze środowiskiem pracy

 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w szczególności związane z pracą biurową
 • Zagrożenia i metody ochrony w procesach pracy
 • Omówienie przykładowej oceny ryzyka na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pracownika powierzchni i kubatury pomieszczenia, szerokości przejść w pomieszczeniu
 • Mikroklimat środowiska pracy: oświetlenie, temperatura powietrza i wilgotność, wentylacja i klimatyzacja
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w biurze, po schodach i na terenie zakładu
 • Ogólna organizacja stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, dostępu do stanowiska, jego powierzchni oraz wymagań dotyczących oświetlenia dziennego i sztucznego
 • Ergonomia ustawienia elementów stanowiska pracy: komputera, monitora, siedziska, drukarki, a także np. skanera, telefonu i innych
 • Bezpieczeństwo korzystania z innych urządzeń biurowych, jak kopiarki, faksy, niszczarki itp.

Postępowanie w razie wypadku i awarii

 • Postępowanie w razie wypadku przy pracy
 • Postępowanie w razie wystąpienia awarii urządzeń zwłaszcza zasilanych prądem elektrycznym
 • Postępowanie w razie pojawienia się pożaru

Kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego bhp?

Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która posiada aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy albo odbyła inne okresowe szkolenie BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Czy szkolenie bhp kończy się egzaminem?

Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych oraz szkolenie okresowe kończy się egzaminem. Po pozytywnym zdaniu egzaminu organizator – ZDZ CK w Koninie wystawia zaświadczenie ukończenia okresowego szkolenia BHP. Odpis zaświadczenia powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Ile kosztuje szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych top koszt rzędu 65 zł od osoby.

 

Kurs komputerowy od podstaw

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy od podstaw

Usystematyzujemy Twoją wiedzę z zakresu obsługi komputera, wyjaśnimy jak działa komputer i co to jest system operacyjny Windows, nauczymy poruszać się po komputerze, uruchamiać programy, zapisywać, korzystać z internetu i wiele innych…

Proponujemy szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera wraz z podstawowym tworzeniem treści, rozwiązywaniem problemów i przeglądaniem internetu.
Nauczysz się obsługiwać komputer i na pewno będziesz z niego korzystał – to źródło nieograniczonej wiedzy, pod warunkiem odpowiedniej obsługi.

Dla kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest dla wszystkich rozpoczynających swoją przygodę z komputerem. Udział w szkoleniu mogą wziąć zarówno emeryci, którzy do tej pory bali się z jakiegoś względu obsługi komputera, jak i ci, na których obsługę komputera, internetu, czy programów biurowych narzuca sytuacja zawodowa. Inaczej mówiąc, w kursie może uczestniczyć każdy, kto chce poznać „abc” pracy na komputerze.

Czego mogę się nauczyć?

Przede wszystkim oswoimy Państwa z komputerem i z niektórymi urządzeniami (peryferiami) niezbędnymi podczas pracy. Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, więc o nudzie nie może być mowy. Nauczymy Słuchaczy włączać i wyłączać komputer, wytłumaczymy jak dostać się do zawartości komputera, jak przeglądać, kopiować przenosić informacje ukryte w jego wnętrzu. Celowo nie używamy w początkowym okresie określeń ściśle branżowych – IT, ale na to też przyjdzie czas. Dowiesz się co to jest System Operacyjny, Aplikacja, Pulpit, Explorer, Panel sterowania, poznasz podstawowe programy niezbędne przy pracy w biurze (edytor tekstu „Word” – „do pisania”, arkusz kalkulacyjny „Excel” – „do liczenia”), poznasz sposoby wyszukiwania informacji w Internecie i wyślesz pierwszego maila. W zależności od grupy szkoleniowej, program kursu można rozszerzyć o inne elementy.

Co gwarantujemy?

Gwarantujemy

 • przyjemną i bezstresową atmosferę na zajęciach,
 • pracę przy indywidualnych stanowiskach komputerowych,
 • aktualne oprogramowanie,
 • wykwalifikowanych wykładowców z dużym doświadczeniem,
 • zaświadczenie uczestnictwa w kursie.