Język Angielski – bezpłatnie

kurs-językowy-angielski-perfect-3-edycja

ANGIELSKI PERFECT III


BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KONINIE

Bezpłatny kurs języka Angielskiego dla pracujących w pełni finansowany z funduszy unijnych.

Zapraszamy osoby, które chciałyby nauczyć się języka angielskiego na darmowy kurs, który odbędzie się w siedzibie ZDZ przy ul. Zofii Urbanowskiej 9 w Starym Koninie.


 

Angielski PERFECT III – OPIS PROJEKTU

Szkolenie językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski. NR: RPWP.08.02.00-30-0318/18, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa *: Edukacja, Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent
Zakład Doskonalenia Zawodowego,
ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Okres realizacji
201–12-01 – 2021-08-31

loga RPO i RP

 

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kurs przeznaczony dla osób pracujących w wieku od 24 do 65 lat. Mile widziane osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie), kobiety, z orzeczeniem o niepełnosprawności, po 50 roku życia. Nie wyklucza to jednak innych osób pracujących.

CZEGO MOŻNA SIE NAUCZYĆ?

W zależności od poziomu zaawansowania istnieje możliwość zorganizowania kilku grup: A1 (podstawowy), A2, B1, B2 (średniozaawansowany). Na etapie rekrutacji sprawdzimy do jakiej grupy kandydat zostanie przyporządkowany.

JAK DŁUGO TRWA KURS?

Kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu po 3 lub 4 godziny lekcyjne, to jest odpowiednio 20 lub 15 spotkań.

JAK WERYFIKOWANE BĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI?

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego i po zdaniu egzaminu otrzymuje odpowiedni certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: tel. 632420896 lub 667977819

oraz przez formularz znajdujący się poniżej: