Logopedia

Podyplomowe Studia Logopedii

Kwalifikacje:

kwalifikacje do pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych i do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Charakterystyka:

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

 • pedagogika specjalna,
 • anatomia, fizjologia i patologia układu nerwowego i narządu mowy,
 • ortodoncja,
 • lingwistyczne podstawy logopedii,
 • fonetyka, fonologia i ortofonia języka polskiego,
 • klasyfikacje zaburzeń mowy,
 • metodyka pracy logopedycznej,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • logorytmika i muzykoterapia,
 • rozwój sprawności językowych dziecka,
 • emisja głosu,
 • diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji,
 • audiologia,
 • glottodydaktyka,
 • oligofrenologopedia,
 • neurologopedia,
 • surdologopedia,
 • balbutologopedia,
 • dyslalia,
 • diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka

Liczba semestrów: 4

Liczba godzin: 600

w tym praktyka: 80

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • przygotowanie pedagogiczne,
 • zaświadczenie od foniatry lub otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
 • ukończone studia magisterskie,
 • rozmowa kwalifikacyjna obejmująca badanie artykulacji.