Statut

Statut
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Poznaniu

Tekst jednolity uchwalony Uchwałą Nr 0/2009 w dniu 16 kwietnia 2009 r

∼ Rozdział I – Postanowienia ogólne ∼

§ 1.

Stowarzyszenie „Zakład Doskonalenia Zawodowego” w Poznaniu, zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość Zakład samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 2.

Siedzibą władz Zakładu jest miasto Poznań.

§ 3.

Terenem działalności Zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 1. Zakład może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji krajowych
 2. Zakład jest członkiem założycielem Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego zwanego dalej „Związkiem”

§ 5.

Zakład posiada swoje godło, którego graficznym wyrazem jest stylizowane koło zębate oparte na otwartej książce, w środku koła napis „ZDZ”.

§ 6.

Zakład używa pieczęci okrągłej z godłem Zakładu pośrodku oraz napisem w otoku  „Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu”

 

∼ Rozdział II – Cele i środki działania ∼

§ 7.

 1. Celem Zakładu jest prowadzenie działalności oświatowej i wspomaganie systemu oświaty poprzez udział w realizacji programu edukacji narodowej – w formach szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych, jak również działalność w zakresie rozwoju nauki i techniki, nowatorstwa i innowacji.
 2. Cel powyższy Zakład realizuje poprzez :
  1. współdziałanie i współpracę z władzami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami organizacjami oświatowymi, naukowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz innymi jednostkami, w tym wykonywanie działalności na współpracę i współdziałanie z Ochotniczymi Hufcami Pracy w zakresie kształcenia i szkolenia młodzieży,
  2. działania na rzecz integracji europejskiej i współpracy z instytucjami europejskimi, partnerami samorządowymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi poprzez realizację programów wspólnotowych i bilateralnych, działania na rzecz młodzieży, absolwentów i kobiet oraz grup marginalizowanych.

§ 8.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

 1. prowadzenie działalności w zakresie edukacji poprzez
  1. gimnazja,
  2. licea ogólnokształcące,
  3. licea profilowane,
  4. technika,
  5. zasadnicze szkoły zawodowe,
  6. zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,
  7. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
  8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  9. działalność wspomagająca edukację,
  10. działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
  11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  12. badanie rynku i opinii publicznej,
 2. w zakresie działalności warsztatów szkoleniowych:
  1. obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
  2. obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  3. produkcja pojemników metalowych,
  4. produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
  5. produkcja pozostałych pomp i sprężarek.
 3. oraz
  1. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 9.

Zakład prowadzi działalność oświatową – gospodarczą na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

 

∼ Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki ∼

 

∼ Rozdział IV – Władze Zakładu ∼

 

∼ Rozdział V – Majątek i fundusze Zakładu ∼

§ 31.

Majątek i fundusze Zakładu stanowią :

 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dochody z działalności,
 3. wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
 4. nieodpłatne świadczenia członków wspierających,
 5. nieruchomości i ruchomości,
 6. inne

Zakład jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność „non profit” a uzyskany zysk przeznaczany jest w całości na cele statutowe.

§ 32.

Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza się na potrzeby statutowe.

 

§ 33.

Oświadczenia w sprawach majątkowych Zakładu składają dwie osoby – Prezes lub Wiceprezes Zarządu oraz Główny Księgowy lub jego zastępca.

 

∼ Rozdział VI Zmiana Statutu Zakładu ∼

 

∼ Rozdział VII Rozwiązanie Zakładu ∼

 

Tekst jednolity obejmuje : Statut uchwalony 23.01.1984 r. i zmiany : 29.03.1990 r.; 12.04.1996 r.; 8.04.1998 r.; 14.04.1999 r.; 16.04.2002 r.; 16.04.2003 r.; 15.04.2004 r.; 12.04.2006 r.; 10.04.2008 r.; 16.04.2009 r.

Protokolant Przewodniczący Walnego Zebrania Członków – Rady Zakładu