Oligofrenopedagogika

Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogiki

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową.

Charakterystyka:

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

 • pedagogika specjalna z elementami dydaktyki specjalnej,
 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii,
 • charakterystyka wybranych schorzeń somatycznych i psychicznych,
 • oligofrenopedagogika,
 • wczesne wspomaganie i metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • edukacja integracyjna i włączająca,
 • metodyka nauczania i wychowania osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka nauczania i wychowania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną,
 • socjoterapia,
 • arteterapia,
 • komunikacja alternatywna i augmentatywna,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka.

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 360, w tym praktyki: 120 h *

* zgodnie z treścią rozporządzenia MNiSzW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela