Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania Oświatą

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436).

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • współczesna teoria organizacji i zarządzania oświatą,
 • wybrane zagadnienia prawa oświatowego,
 • komunikacja wewnątrz organizacji,
 • kierowanie zmianą,
 • mierzenie jakości pracy placówki oświatowej,
 • kierowanie placówką oświatową,
 • konstruowanie programu placówki oświatowej,
 • organizacja procesu pedagogicznego w placówce oświatowej,
 • miejsce placówki oświatowej w środowisku lokalnym,
 • warsztaty negocjacji,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • seminarium dyplomowe,
 • praktyka kierownicza,
 • etyka zawodu.

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 250