Przygotowanie Pedagogiczne

Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego

Kwalifikacje:

uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

W czasie trwania studiów na słuchaczu ciąży obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 h.

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

I. Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznym do nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych:

 • pedagogika ogólna i szkolna,
 • teorie kształcenia i wychowania,
 • elementy pedagogiki specjalnej, edukacji integracyjnej i włączającej,
 • wybrane zagadnienia z pedeutologii,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia kliniczna,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • komunikacja interpersonalna,
 • emisja głosu,
 • etyka zawodowa nauczyciela,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • elementy prawa oświatowego,

II. Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

 • dydaktyka ogólna,
 • praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • diagnozowanie, monitorowanie, ewaluacja pracy ucznia,
 • dydaktyka edukacji przedszkolnej i I etapu edukacyjnego – opcjonalnie,
 • dydaktyka przedmiotowa (metodyka) – II,III, IV etap edukacyjny – obszar do wyboru:
 1. przedmioty z obszaru nauk humanistycznych,
 2. przedmioty z obszaru nauk społecznych,
 3. przedmioty z obszaru nauk ścisłych,
 4. przedmioty z obszaru nauk przyrodniczych,
 5. przedmioty z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
 6. przedmioty z obszaru nauk technicznych,
 7. przedmioty z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,
 8. przedmioty z obszaru sztuki,
 9. edukacyjne zastosowanie mediów.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 455, w tym praktyki: 150