Rozpoczęcie kursu „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I”

 

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I (magister lub specjalizacja)
Warunki uczestnictwa: Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Cel kursu: Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.
Organizacja kursu: Zajęcia teoretyczne – 45 godzin, zajęcia praktyczne – 20 godzin,
Zajęcia praktyczne (staże): Dla Pielęgniarki – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego,

Dla Położnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,

Uprawnienia po ukończonym kursie:  Po ukończeniu części I pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1.  Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe,     w tym wystawianie na nie recept.

2.  Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3.  Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4.  Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5.  Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6.  Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: styczeń / luty 2020 r.