Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Podyplomowe Studia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Kwalifikacje:

uzyskanie kwalifikacji do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowanych w przedszkolach, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach (m. in. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).

Charakterystyka:

Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia:

 • psychologia rozwoju i kliniczna małych dzieci,
 • fizjologia i patologia układu nerwowego,
 • praca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną,
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością intelektualną,
 • elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym,
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju motorycznym,
 • elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabowidzących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z dysfunkcją narządu słuchu,
 • metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją narządu słuchu,
 • elementy wczesnej i wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • metodyka wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • augmentatywne i alternatywne metody komunikowania się z małymi dziećmi,
 • wczesna diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 355

w tym praktyka: 60*

* zgodnie z treścią rozporządzenia MNiSzW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wymagane przygotowanie pedagogiczne