Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane

Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego

Kwalifikacje:

kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej

Charakterystyka:

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

 • psychopedagogiczne podstawy edukacji elementarnej,
 • teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej,
 • teoretyczne podstawy edukacji matematycznej,
 • teoretyczne podstawy edukacji przyrodniczej,
 • kształtowanie kompetencji matematycznych,
 • kształtowanie kompetencji językowych,
 • kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych,
 • organizacja pracy z dzieckiem w grupie przedszkolnej i w klasach I-III,
 • specyfika roli nauczyciela w edukacji elementarnej,
 • logopedia,
 • praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • metodyka edukacji językowej/polonistycznej,
 • metodyka edukacji przyrodniczej,
 • metodyka edukacji matematycznej,
 • rozwijanie ekspresji muzycznej,
 • rozwijanie ekspresji plastycznej,
 • metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,
 • technologia informacyjna i technika,
 • prawo oświatowe i rodzinne,
 • BHP i edukacja dla bezpieczeństwa w edukacji elementarnej,
 • praktyka.

Liczba semestrów: 3

Liczba godzin: 380

w tym praktyka: 60 h*

*Zgodnie z treścią rozporządzenia MNiSzW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE